Skip to main content

circa 200 woningen

De Rikker - Winterswijk

Start verhuur verwacht:

Start verkoop verwacht:

De Rikker

LANDSCHAPPELIJKE EN RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De Rikker Winterswijk BV heeft aan SAB de opdracht gegeven een nieuw, duurzaam stedenbouwkundig plan te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige woningbouwbehoefte en zorgvuldig landschappelijk is ingepast. Waarbij uiteraard voortgeborduurd wordt op de reeds ingezette structuren.

Circa 200 nieuwbouwwoningen voor alle doelgroepen

De Rikker is divers en bestaat uit zowel grondgebonden als gestapelde woningen. De grondgebonden woningen bestaat uit rij-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen met verschillende woonvormen als hof-, rij en kangoeroewoningen.

circa 200 woningen

De Rikker - Winterswijk

Start verkoop verwacht:

Start verhuur verwacht:

Beleid en planlocatie

EEN NATUURLIJKE VERBINDING MET DE OMGEVING

Bij het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met de het relevante ruimtelijk beleid, waarbij we stilstaan bij de provinciale beleidskaders en de gemeentelijke randvoorwaarden.

De planlocatie ligt binnen het Nationaal Landschap, wat betekent dat we bij de ontwikkeling het landschap niet aantasten, tenzij er compenserende maatregelen worden getroffen ter waarborging van de kernkwaliteiten van het landschap.

Het plangebied ligt nabij vier Natura 2000 gebieden. Hiervoor is een planologische procedure nodig waarin beoordeeld wordt of de ontwikkeling voor eventuele nadelige effecten zorg.

  • Bij ontwikkelingen kan ingespeeld worden op de wens uit de Structuurvisie om de Kobstederstraat als fietsroute te ontwikkelen;
  • De gemeente zet in op het laten groeien van Winterswijk door het vergroten van de woningvoorraad. Daarbij is het belangrijk dat de plannen in de behoefte voorzien; Hiervoor hanteert de gemeente Winterswijk voor woningbouwontwikkelingen een afwegingskader Uitgangspunt voor het ontwerp is een hoge score op het afwegingskader een goede aansluiting op het AWLO;

En uiteraard dient er binnen het plan rekening gehouden te worden met het parkeerbeleid van de gemeente Winterswijk.

landschap-bol

LANDSCHAPPELIJKE EN RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De belangrijkste uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen is het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het kleinschalig kampenlandschap, als onderdeel zijnde van het Nationaal Landschap.

Hiervoor hechten wij veel waarden aan het behouden en verstreken van Oorspronkelijke groenstructuren (bossages, bomen);

  • Daarnaast zal worden aangesloten op escomplex waarbij de oorspronkelijke vorm zichtbaar houden en steilranden (hoogteverschil) ook zichtbaar houden;
  • De bestaande erven worden op een landschappelijke ingepast. En de kleinschaligheid wordt versterkt door het ontwikkelen van verschillende buurtjes met een eigen identiteit;
  • De Kobstederstraat gaan we versterken als historisch lint en schakel tussen Winterswijk en buitengebied door hier een fietsverbinding te realiseren
rikkerplan-delen

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

De proefverkaveling afgebeeld vormt een mogelijke uitwerking. De proefverkaveling sluit goed aan bij de actuele woningbehoefte in Winterswijk. Het biedt dan ook ruimte aan circa 200 woningen in diverse woningtypes. Er is gekozen voor diverse woningtypes binnen verschillende woonmilieus. Zo realiseren we een gevarieerd woningaanbod met voor ieder wat wils. Binnen de proefverkaveling  zijn meerdere invullingen mogelijk. Zo behoudt het plan flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en actuele marktomstandigheden, terwijl ook de ruimtelijke kwaliteit en inpassing in het landschap is gewaarborgd. Het landschappelijk raamwerk vormt de basis voor de indeling in verschillende deelgebieden. Ieder deelgebied heeft zijn eigen kenmerken en uitstraling.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Deelgebied 1

Beltmolen - Kobstederstraat

In dit deelgebied sluiten we aan bij de ingezette structuur direct ten zuiden van het deelgebied. De nadruk ligt hier op twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen aan de Jachthuisweg. Een goede ruimtelijke inpassing van de Kobstederstraat en Jachthuisweg is van belang: een losse structuur van individuele woningen op royale kavels is hier passend. Ook zijn er kansen voor meergeneratiewoningen (kangoeroewoningen), een bijzonder concept met levensloopbestendig wonen.

Deelgebied 2

Kobstederstraat - Jachthuisweg

Ook voor dit deelgebied ligt een ontsluiting vanaf de Jachthuisweg voor de hand. De Kobstederstraat blijft in hoofdzaak een fietsverbinding (met enkele opritten) en vormt geen onderdeel van de hoofdontsluiting van het deelgebied. Daarom krijgt dit deelgebied een eigen ontsluitingslus die deels parallel aan de Kobstederstraat loopt. Programmatisch gaan we uit van koopwoningen in een mix van vrijstaande woningen, rijwoningen en twee onder een kapwoningen voor senioren en gezinnen. Ook in dit deelgebied zijn aan de Kobstederstraat en Jachthuisweg vanuit ruimtelijk oogpunt individuele woningen op ruimte kavels wenselijk.

Deelgebied 3

Wonen in de Dichtersbuurt

Dit deelgebied ligt het dichtst bij de kern en voorzieningen en is hierdoor voor senioren interessant. We zien hier dan ook kansen voor huur en/of koop rijwoningen en betaalbare appartementen (met lift) voor starters en/of senioren. Het gehele deelgebied is in samenhang ontworpen, waarbij bestaande landschappelijke structuren zorgvuldig zijn ingepast. Bovendien krijgt het gebied een sterke eigen identiteit, wat wenselijk is omdat het gebied redelijk verscholen ligt. Centraal in het gebied is ruimte voor enkele alzijdige objecten, bijvoorbeeld appartementen of patio woningen. Rondom de ontsluitingslus liggen informeel rijwoningen die aansluiten op verschillende achterkanten in het gebied.

Deelgebied 4

Wonen op de es

Dit deelgebied vraagt om een bijzondere uitwerking om de beleving van de hoger gelegen es herkenbaar te houden. Een kansrijk concept is bijvoorbeeld seniorenwoningen rond een gemeenschappelijk hof, denk bijvoorbeeld aan een Knarrenhof. De hofwoningen kennen een representatief karakter naar twee zijden en lenen zich daardoor goed voor inpassing op de es.

Deelgebied 5

Landgoed aan de Jachthuisweg

We realiseren een nieuw, landschappelijk gelegen landgoed, dat georiënteerd is op en ontsloten is vanaf de Jachthuisweg. Binnen het landgoed kunnen luxe appartementen en rijwoningen gerealiseerd worden. Ook de realisatie van een bijzonder woon-zorgconcept behoort tot de mogelijkheden. De woningen aan de noordzijde vormen een afronding van de noordelijk gelegen woonbuurt. Het erf vormt een logisch vervolg op de bestaande erven aan de Kobstederstraat. Daarmee ontstaan in dit deelgebied bijzondere woningtypes die zich onderscheiden van de bestaande voorraad en woningtypes in andere deelgebieden.

INTERESSE FORMULIER

Woonwensen

2-onder-1 kapHoekwoningTussenwoningVrijstaandBungalow/benedenwoningSeniorenwoningAppartement (met lift)Appartement (zonder lift)Bouwkavel Anders, namelijk

Heeft u voorkeur voor een levensloopbestendige woning?

€0 tot €150.000€150.000 tot €250.000€250.000 tot €350.000€350.000 tot €450.000€450.000 tot €550.000> €550.000N.v.t.

€424 (sociale huurgrens <23)€0 tot €720,42 (sociale huurgrens >23)€720,43 tot €1.000€1.000 tot €1.500€1.500 >N.v.t.

Zo snel mogelijkin 2020in 2021 of laterWeet niet, ben nog aan het oriënteren
<50 m²50-75 m²75-100 m²100-150 m²150-250 m²>250 m²
<125 m²125-250 m²250-500 m²>500 m²
GroenvoorzieningNul op de meterKangaroewoningEigen architect

Uw persoonijke gegevensHuidige situatie

Sociale huurwoningHuurwoning vrije sectorKoopwoningInwonend
2-onder-1 kapHoekwoningTussenwoningVrijstaandBungalow/benedenwoningSeniorenwoningAnders, namelijk

AlleenstaandAlleenstaand met kindPaar zonder kinderenPaar met kinderen

NieuwbouwBestand woningenGeen voorkeur tussen nieuwbouw of bestaande woningbouw
Koop/ huurpijsMaandelijkse lasten
Centrum-stedelijkBuiten centrumDorpsGroen-stedelijkLandelijk wonen

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte door middel van een digitale informatiebrief over Plan de Rikker