Skip to main content

circa 200 woningen

De Rikker - Winterswijk

Start verhuur verwacht:

Start verkoop verwacht:

De Rikker

LANDSCHAPPELIJKE EN RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De Rikker Winterswijk BV heeft aan SAB de opdracht gegeven een nieuw, duurzaam stedenbouwkundig plan te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige woningbouwbehoefte en zorgvuldig landschappelijk is ingepast. Waarbij uiteraard voortgeborduurd wordt op de reeds ingezette structuren.

Circa 200 nieuwbouwwoningen voor alle doelgroepen

De Rikker is divers en bestaat uit zowel grondgebonden als gestapelde woningen. De grondgebonden woningen bestaat uit rij-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen met verschillende woonvormen als hof-, rij en kangoeroewoningen.

circa 200 woningen

De Rikker - Winterswijk

Start verkoop verwacht:

Start verhuur verwacht:

Beleid en planlocatie

EEN NATUURLIJKE VERBINDING MET DE OMGEVING

Bij het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met de het relevante ruimtelijk beleid, waarbij we stilstaan bij de provinciale beleidskaders en de gemeentelijke randvoorwaarden.

De planlocatie ligt binnen het Nationaal Landschap, wat betekent dat we bij de ontwikkeling het landschap niet aantasten, tenzij er compenserende maatregelen worden getroffen ter waarborging van de kernkwaliteiten van het landschap.

Het plangebied ligt nabij vier Natura 2000 gebieden. Hiervoor is een planologische procedure nodig waarin beoordeeld wordt of de ontwikkeling voor eventuele nadelige effecten zorg.

  • Bij ontwikkelingen kan ingespeeld worden op de wens uit de Structuurvisie om de Kobstederstraat als fietsroute te ontwikkelen;
  • De gemeente zet in op het laten groeien van Winterswijk door het vergroten van de woningvoorraad. Daarbij is het belangrijk dat de plannen in de behoefte voorzien; Hiervoor hanteert de gemeente Winterswijk voor woningbouwontwikkelingen een afwegingskader Uitgangspunt voor het ontwerp is een hoge score op het afwegingskader een goede aansluiting op het AWLO;

En uiteraard dient er binnen het plan rekening gehouden te worden met het parkeerbeleid van de gemeente Winterswijk.

plangebied-cirkel

LANDSCHAPPELIJKE EN RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De belangrijkste uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen is het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het kleinschalig kampenlandschap, als onderdeel zijnde van het Nationaal Landschap.

Hiervoor hechten wij veel waarden aan het behouden en verstreken van Oorspronkelijke groenstructuren (bossages, bomen);

  • Daarnaast zal worden aangesloten op escomplex waarbij de oorspronkelijke vorm zichtbaar houden en steilranden (hoogteverschil) ook zichtbaar houden;
  • De bestaande erven worden op een landschappelijke ingepast. En de kleinschaligheid wordt versterkt door het ontwikkelen van verschillende buurtjes met een eigen identiteit;
  • De Kobstederstraat gaan we versterken als historisch lint en schakel tussen Winterswijk en buitengebied door hier een fietsverbinding te realiseren
20210713_De Rikker Winterswijk_plankaart zonder plangrenzen

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

De proefverkaveling afgebeeld vormt een mogelijke uitwerking. De proefverkaveling sluit goed aan bij de actuele woningbehoefte in Winterswijk. Het biedt dan ook ruimte aan circa 200 woningen in diverse woningtypes. Er is gekozen voor diverse woningtypes binnen verschillende woonmilieus. Zo realiseren we een gevarieerd woningaanbod met voor ieder wat wils. Binnen de proefverkaveling  zijn meerdere invullingen mogelijk. Zo behoudt het plan flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en actuele marktomstandigheden, terwijl ook de ruimtelijke kwaliteit en inpassing in het landschap is gewaarborgd. Het landschappelijk raamwerk vormt de basis voor de indeling in verschillende deelgebieden.

1e sessie klankbordgroep 2
1e sessie klankbordgroep

Participatief ontwikkelen

Om de realisatie van het project De Rikker mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Een onderdeel van het bestemmingsplan betreft het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan omvat de kaders en uitgangspunten voor de uitstraling van het gebied en de te realiseren bouwwerken binnen het project. Het beeldkwaliteitsplan van De Rikker wordt op participatieve wijze opgesteld. Dit wil zeggen dat met inspraak vanuit bijeenkomsten met de klankbordgroep de kaders en uitgangspunten worden bepaald. De klankbordgroep bestaat uit een gezelschap van ca. 30 personen, bestaande uit omwonenden van het plangebied en belangstellenden voor een nieuwbouwwoning in het project.

Tijdens de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep (11 november 2021), is het project en de procesplanning toegelicht. Vervolgens is in groepen met referentie beeldmateriaal gewerkt aan input voor het bepalen van met name de uitstraling van het gebied en de woningen. Ook is uitvoerig ingegaan op de hoofdstructuur (verkeer, groen en fasering) van het project. Het beeldverslag van deze bijeenkomst is te vinden op deze webpagina. Op 16 december 2021 heeft de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep (digitaal) plaatsgevonden. Het verslag van deze bijeenkomst volgt binnenkort. Tijdens de derde en tevens laatste bijeenkomst (naar verwachting in februari 2022) worden de resultaten van het participatieproces toegelicht en het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Deze bijeenkomst vindt plaats nadat de gemeenteraad van Winterswijk in een politiek forum kennis heeft genomen van het project en een principe uitspraak heeft gedaan over het vervolg.

Als afsluiting van het participatieproces zal het ontwerp bestemmingsplan voor project De Rikker naar verwachting voor de zomer 2022 ter inzage worden gelegd.

INTERESSE

Bij interesse kunt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief op de projectpagina van De Rikker van Van Omme & De Groot.